Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 2

Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề về dạy học, cơ sở phương pháp luận nghiên cứu lý luận dạy học, bản chất của quá trình dạy học, tính quy luật của quá trình dạy học - giáo dục, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, các phương tiện dạy học, tổ chức quá trình dạy học, tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, những vấn đề cấp thiết của giáo dục đạo đức, vấn đề bồi dưỡng nhân tài, tìm hiểu phong trào giáo dục "xã Cẩm Bình" trong thời kì đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.