Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 1

Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua giáo dục đại học, cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực tiễn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cải tiến thi tuyển sinh đại học - sau 4 năm nhìn lại, kết quả nghiên cứu chỉ số thông minh của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.