Ebook Giảng dạy trực tuyến trong thời đại số

Ebook Giảng dạy trực tuyến trong thời đại số bao gồm các nội dung như: lớp học ảo, môi trường học tập năng động; xây dựng trang web của bạn, hệ thống quản lý học tập và những trang web cho khóa học; web toàn cầu của những lựa chọn; lựa chọn định dạng và tính năng khóa học của bạn; hoạch định những kỳ học trong tương lai.