Ebook Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kỹ thuật: Phần 1

Ebook Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kỹ thuật: Phần 1 trình bày những vấn đề lí luận về vị trí và cấu trúc của khoa học giáo dục, vấn đề cơ cấu của quá trình giáo dục theo cách tiếp cận hiện đại, đối tượng và mục tiêu của lí luận dạy học, bản chất của dạy học hiện đại, biện pháp và những ứng dụng, vấn đề nội dung học vấn trong lí luận dạy học, phương pháp dạy học đại cương và phương pháp dạy học cụ thể,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.