Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2

Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2 tiếp tục trình bày các cách thức quảng bá thương hiệu của các cơ sở giáo dục đào tạo, các quan điểm tiếp cận về thương hiệu, các công cụ marketing trong quảng bá thương hiệu, quảng bá thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học, một số kinh nghiệm trong quảng bá thương hiệu của các trường đại học trong và ngoài nước. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.