Định hướng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở GDMN

Chất lượng giáo dục mầm non phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ. Bài viết bàn về những định hướng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng của lực lượng này, góp phần vào việc đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non.