Đánh giá các hoạt động can thiệp sớm trẻ khuyết tật

Đánh giá là một phần không thể thiếu và cần được thực hiện đối với tất cả các hoạt động của quá trình can thiệp sớm. Những nhận xét, kết luận khách quan được đưa ra do đánh giá thường xuyên là những thông tin hữu ích giúp cho việc kịp thời điều chỉnh các hoạt động, nâng cao chất lượng của can thiệp sớm trẻ khuyết tật nhằm hướng tới mục tiêu giúp trẻ đi học đúng độ tuổi.