Biểu hiện xung đột tâm lí giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong gia đình hiện nay

Nội dung bài viết đề cập tới mức độ, tần số xung đột tâm lí giữa cha/ mẹ với con tuổi thiếu niên và các biểu hiện đặc trưng của các xung đột đó diễn ra trong các lĩnh vực hoạt động của con: sinh hoạt của con với các thành viên trong gia đình; quan hệ với bạn bè; học tập và định hướng giá trị của con; đề cập tới sự tác động của xung đột tới đời sống của cha/mẹ và của con.