Biện pháp can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

Trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) gặp nhiều khó khăn về các lĩnh vực phát triển và hành vi nhưng trẻ có thể phát triển và tham gia vào cuộc sống cộng đồng nếu được can thiệp sớm giáo dục (CTSGD) đúng thời điểm, đúng phương pháp, đúng cách thức của nhà giáo dục và gia đình trẻ.