Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về Công nghệ phần mềm

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về Công nghệ phần mềm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bản chất phần mềm, những vấn đề trong phát triển phần mềm, Quy trình phát triển phần mềm