Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý giáo dục đạo đức Phật giáo cho Tăng Ni sinh ở Trường trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương (KLV02610)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về giáo dục đạo đức, đạo đức Phật giáo; đánh giá thực trạng quản lý giáo dục đạo đức Phật giáo cho Tăng Ni sinh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo Phật học; từ đó đưa ra một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức Phật giáo cho Tăng Ni sinh ở Trường trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hiện nay.