Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục

Cuốn sách trình bày cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục như: Những vấn đề chung, một số vấn đề lý luận cơ bản, hiến pháp, luật giáo dục và phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục.Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.